Nastavni program

NASTAVNI PROGRAM SUANPAN MENTALNE ARITMETIKE

Program se realizuje kroz nekoliko faza. Inicijalni deo programa predstavlja savladavanje abakusa (računaljke) uporedo sa auditivnim vežbama. Deca na ovom stadijumu sabiraju i oduzimaju uz pomoć određenih kombinacija. U daljem toku obrazovnog procesa usavršava se vizualizacija računaljke i misaono računanje, kroz koje učenici jačaju koncentraciju, pažnju i memoriju, a to je i cilj samog programa.
ABAKUS – FLEŠ KARTICA – MENTALNI RAD
Nastavu prate didaktički osmišljene igre, testovi pažnje i drugi oblici kreativnih aktivnosti, koji pospešuju bolju socijalizaciju, kao i visok stepen samopouzdanja. Program je prilagođen uzrastu dece i podeljen u tri starosne grupe:

  • 5 do 7 godina - predškolski uzrast - KINDER GRUPA
  • 7 do 10 godina - od I do IV razreda - PRIMARNA GRUPA
  • 11 do 14 godina - od V do VIII razreda - SEKUNDARNA GRUPA

Nastava se održava jednom nedeljno, vikendom, jer su deca tada odmorna. U našem obrazovnom centru deca provode 2 sata i 15 minuta. To su tri vezana časa od po 40 minuta, između kojih imaju kratku pauzu. Kontinuitet u radu je veoma bitan, pa ukoliko se neki čas propusti, iz opravdanih razloga, planom i programom je predviđen čas nadoknade u toku naredne nedelje. Polaznici kod kuće uvežbavaju tehniku rada na računaljci, tako što posvete 10 minuta dnevno mentalnoj aritmetici. Nastavni kadar, koji realizuje program SuanPan mentalne aritmetike, su lica sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i poseduju licencu za rad, odobrenu od strane glavnog predstavnika za ceo Balkan, firme Pro – Mens sa sedištem u Nišu.
Za realizaciju plana i programa u kinder grupi- 5-7 godina - predškolski uzrast zadužena su stručna lica (pedagog ili diplomirani vaspitač) sa višegodišnjim radnim iskustvom. Nastavni plan i program se realizuje kroz 38 nedelja, a prve dve nedelje se primenjuje Montesori program pri savlađivanju brojeva. Na ovom uzrastu rezultati su veoma uočljivi, jer veliki broj polaznika pri upisu u naš program ne prepoznaje brojeve, a nakon 8 meseci uspešno izvode računske operacije sabiranja i oduzimanja nizova do 100.
Sa polaznicima uzrasta od 7 do 14 godina – primarna I sekundarna grupa program realizuju profesori razredne nastave, sa višegodišnjim iskustvom i sertifikatom za rad u SuanPan mentalnoj aritmetici. Polaznici ove starosne grupe nakon uspešno završenog programa lako uočavaju napredak, jer svoje školske obaveze završavaju mnogo brže, bolje, lakše i sa mnogo više uspeha.

1E0A0137

1E0A0115

1E0A01001

 1E0A0097(1)

EFEKTI I REZULTATI PROGRAMA

Program SuanPan mentalne aritmetike ima precizno definisane, konkretne, merljive i trajne rezultate. Kroz period učenja ove veštine primenjuju se standardizovani testovi pažnje, memorije i koncentracije prilagođeni uzrastu dece,koje naši polaznici rade svake nedelje, kao i testovi višestruke inteligencije i stilova učenja koji se rade na samom početku programa.
SuanPan mentalnu aritmetiku čine dva nivoa programa u trajanju po 8 meseci i svaki je podeljan na 4 segmenta u trajanju od po dva meseca. Po savladanom, se organizuje testiranje.Nastavni kadar vrdno i marljivo vodi beleške o napradku svakog učenika kroz svaki savladani segment programa. Roditelji periodično, u toku trajanja samog programa, dobijaju iscrpan izveštaj o napretku njihovog deteta.
Podaci dobijeni analizom tastova u kombinaciji sa beleškama nastavnika čine završni izveštaj sveobuhvatnim i konkretnim.
Naučno posmatrano, program SuanPan mentalne aritmetike se može uporediti sa biološkim procesom, što donekle i jeste, jer traje 8-9 meseci,čini deo aktivnog mentalnog razvoja i snažno utiče na ojačanje i stvaranje sinapsi-veza između neurona. Naučena tehnika, ostaje trajno i nikada se ne briše iz memorije.
Obrazovanje iz SuanPan mentalne aritmetike pruža jasan napredak koji se ogleda u sledećim aktivnostima:

  • bolja pažnja, jača koncentracija i moć usvajanja informacija;
  • bolje slušanje, razumevanje i opažanje;
  • razvijanje stila učenja svojstvenog detetu;
  • jača memrija i bolji refleksi;
  • veća sigurnost i samopouzdanje;
  • logika i analitičke veštine na zavidnom nivou;
  • viši nivo kreativnosti.
Top